شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 36 | Main | میم »

December 19, 2012 10:19 PM
اشارت‌های تنهایی – 37

هیچ‌چیز مرا به اندازه حقیر شدن، زمین نمی‌زند. و هیچ‌چیز مرا به اندازه حقارت، قوی نمی‌کند. اما این قدرت، از خشم است و نه از صلح. قدرتی که نمی‌توان رام‌اش کرد. قدرتی که تخریب می‌کند.

+ 36