شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« شین | Main | اشارت‌های تنهایی – 37 »

December 18, 2012 11:19 PM
اشارت‌های تنهایی – 36

چرا ما دل‌بسته‌ی اشیا می‌شویم؟ که پرت‌‌مان کند به خاطره‌ای دل‌چسب، به آدم‌ها، به رویاها. به آنچه که دیگر نیست، به آنچه که قرار است نباشد دیگر، به آنچه که نداریم و دل‌مان می‌خواهد داشته باشیم‌اش. چه بدبختیم ما، که خیال‌مان می‌رود به سکون. که دل‌بسته‌ی غیابیم.

+ 35