شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« عاشقانه‌های شهری شده | Main | خام‌وش »

December 13, 2012 10:09 PM
قهوه‌هایِ سکوت – 9

woman.jpg

نعره می‏‌زند
یاد
در چشمان زنی مکرر

+ عکس
+ 8