شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 34 | Main | عاشقانه‌های شهری شده »

December 7, 2012 05:13 PM
اشارت‌های تنهایی – 35

وقتی در منتهایِ نیاز به استیصال رسیده‌ام، به هیچ‌وجه تصمیم نگیرم. نگیرم. نگیرم.

+ 34