شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« از واژه‌ها - 4 | Main | اشارت‌های تنهایی – 35 »

December 6, 2012 09:53 PM
اشارت‌های تنهایی – 34

یک وقت‌هایی، تنهایی، شک می‌اندازد به دل. می‌شود آه. می‌شود بلاهت آدمی که سعی دارد، تنهایی‌اش را درخشان جلوه دهد. می‌شود انعکاسِ تهیِ آدمی. سیاه می‌کند دل را، بی‌پیر.


+ 33