شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | اشارت‌های تنهایی – 34 »

December 5, 2012 08:44 PM
از واژه‌ها - 4

نوشتن. فرار کلمه‌ها در هوا. پرسه‌زنی در حروف. شارش واژه‌ها. حضور. پس و پیش کردن کلمه‌ها. فرسودن. فرسودن. پیدایش متن. شیفتگی. اسارت در متن. لذت.

+ 3