شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« خوانش درخت ابدی از «در تنهایی چای» | Main | از واژه‌ها - 4 »

December 3, 2012 10:08 PM
.

تاریکی‌ست. نیمه‌های شب. و نور کمرنگ این صفحه. در شب می‌رویند واژه‌ها. روشن می‌کنند جهانم را.