شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« درخت‌ها و شفیره‌ها | Main | خوانش درخت ابدی از «در تنهایی چای» »

December 1, 2012 11:49 PM
گروگان‌گیری

واژه‌ها در سرِ زنی
تق تتق تتق
آواره در دستِ دوم‌فروشی‌ها
تق تتق تتق تق
دربه‌درِ یک ماشین‌ تحریر
تق تتق تتق‌ها
بغلتد در تنهایی‌اش