شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« خودآگاهی به مثابه امری خیالی | Main | درخت‌ها و شفیره‌ها »

November 30, 2012 10:06 AM
...

خوشحال‌ است جهان. فلسطین می‌خندد. و خواب با این شادیِ درون به چشم نمی‌آید. صبح نشده. جمعه. چای بهارنارنج دم می‌کنم. به هوا می‌رود دود ِ عودِ جنگلِ بارانی. موسیقی آبی. شعر می‌خوانم. محمود درویش. چایِ بهارنارنجِ دونفره. تنها نیستم دیگر. می‌خواند:
با دو چشمان سرخ از درنگ بر خون فرو ریخته:
بعد از ما
تنها زندگی را در یاد بسپارید*

* محمود درویش