شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 32 | Main | زندگی در کشتار ادامه می‌یابد »

November 23, 2012 09:41 PM
اشارت‌های تنهایی – 33

دلم برای صدایم تنگ شده. یک ماه است نشِنیده‌امش.

+ 32