شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 30 | Main | در تنهایی چای منتشر شد »

October 31, 2012 12:23 PM
از واژه‌ها - 3

صحنه‌ایست در فیلم «رنگ خدا»، آنجا که پسرک نابینا در دشتی سبز قرار می‌گیرد. تنهاست. چیزی می‌جوید انگار. انگشتانش را روی گیاهان می‌کشد، لمس می‌کند برگ‌ها را. اما برگ نمی‌بیند. هر برجستگی از برگ‌ها را حرفی از الفبا تعبیر می‌کند. او کلمه می‌بیند. این اوج صحنه‌ای‌ست که می‌تواند به زیبایی از حضور کلمات بگوید. گویی کلمات در همه جای جهان حضور دارند، گویی باغ و دشت و سبزه هم در کار نوشتن‌اند به رسم خود، به خط خود. گویی آن‌ها نیز خالق‌اند. و چه چیزی دل‌آرام‌تر از این، وقتی که بدانی طبیعت هم به کلمه ایمان دارد.

+ 2