شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391



بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2




« اشارت‌های تنهایی – 29 | Main | اشارت‌های تنهایی – 30 »

October 11, 2012 07:37 PM
قهوه‌هایِ سکوت – 8

روزی
بی‌خبر
رفته‌ام
بی‌خبر از خودم
از خودم
رفته‌ام.

+ 7