شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 28 | Main | قهوه‌هایِ سکوت – 8 »

October 7, 2012 09:24 PM
اشارت‌های تنهایی – 29

گرگ و میش صبح برود، شب برگردد. روزهای شهر را نبیند دیگر.
و شب رخنه کند در او.

+ 28