شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« شعر دیدن | Main | اشارت‌های تنهایی – 28 »

September 29, 2012 12:12 PM
اشارت‌های تنهایی – 27

سن که بالا رفت، دیگر نباید/نمی‌شود در خانه‌ی پدری ماند. نجنبی، حسرتِ وامانده به دل می‌شود زندگی.

+ 26