شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 26 | Main | شعر دیدن »

September 14, 2012 12:44 PM
قهوه‌هایِ سکوت – 7

جودی ابوت می‌شوم
سر به هوا
با موهایی مشکی
صاف
پراکنده روی شانه‌ها
غرقِ نامه‌‌های نوشته نشده
کلماتِ تباه شده
به آدرسِ بابالنگ‌ دراز خیالی


+ 6