شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 25 | Main | قهوه‌هایِ سکوت – 7 »

September 12, 2012 10:28 PM
اشارت‌های تنهایی – 26

چرا آدمی دقایق متمادی وقت می‌گذارد و خاطرات و نشانه‌های کسی را شخم می‌زند که بی هیچ ‌دلیلی و به شکل بی‌رحمانه‌ای او را ترک کرده است؟ بی‌شک دیوانگی محض است. هم‌چون سرگشته‌ای که می‌خواهد رنج‌اش را جاودانه کند: زیستن در رنج.

+ 25