شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« قهوه‌هایِ سکوت – 6 | Main | اشارت‌های تنهایی – 26 »

September 11, 2012 11:31 AM
اشارت‌های تنهایی – 25

تنهایم. چای دم می‌کنم. چندین پیمانه چای ریخته‌ام، انگار که مهمانی باشد. آدمِ تنها به چند پیمانه چای نیاز ندارد. تنهایی اندازه‌ها را به هم می‌ریزد. کمیت‌ها را تغییر می‌دهد. کیفیت‌ها را چطور؟

+ 24