شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« خوشبختی‌های کوچک زندگی – 13 | Main | اشارت‌های تنهایی – 25 »

September 4, 2012 10:07 PM
قهوه‌هایِ سکوت – 6

تو
نمادِ
منِ
منتظری.

کافه ویونا. خرداد 91

+ 5