شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« یقینِ گم‌شده | Main | قهوه‌هایِ سکوت – 6 »

August 23, 2012 09:16 PM
خوشبختی‌های کوچک زندگی – 13

عطر ِ پیچ ِ امین‌الدوله

+ 12