شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 24 | Main | یقینِ گم‌شده »

August 19, 2012 08:33 PM
هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای - 5

روزه‌ی سکوت دارد
چایِ خشک
عطرش
سرریزِ کلمات.


+ 4