شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای - 5 »

August 18, 2012 07:07 PM
اشارت‌های تنهایی – 24

ناغافل، بی‌خبر، دوست داشتن بیاید، یقه‌ات را بگیرد و رهایت نکند.


+23