شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 23 | Main | اشارت‌های تنهایی – 24 »

August 12, 2012 04:58 PM
.

من ایرانم
فشرده
در رنجِ زمین
در فراموشیِ آوار
من سوریه نیستم
من نیستم


پ.ن. زلزله آذربایجان در سکوت خبری