شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | . »

August 10, 2012 09:57 PM
اشارت‌های تنهایی – 23

بیماری، بیماری‌های پشت هم، ضعیف می‌کند تن را اما قوت می‌رساند به ذهن. پراکنده می‌شود در فضاهای مختلف، ذهن. چرخ می‌خورد میان واژه‌ها. تلنگر می‌زند به تن، که قدر سلامتی را می‌دانی؟ بدان، به تن می‌گوید ذهن. هشیار می‌شود تن. حتا اگر دست آشنایی نباشد دیگر. گرم می‌شود. می‌خواهد بداند تن. شاد می‌شود تن.
بیماری، بیماری‌های پشت هم، ضعیف می‌کند تن را، اما ذهن قوی می‌داند که دیگر هیچ اتفاقی او را عمیقا غمگین نخواهد کرد.

+ 22