شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« از زجر تنهایی | Main | اشارت‌های تنهایی – 23 »

August 10, 2012 02:29 PM
.

یک وقت‌هایی می‌آید اینجا. بی‌صدا. بی‌حرف. در سکوتِ فضا. نوشته‌ها را می‌خواند، آرام آرام. دوست دارد، دوست ندارد متن‌ها را. عکس‌العملی نشان نمی‌دهد. چیزی نمی‌گوید. سکوت، لب‌ها را بسته. کلمه‌ها رفته‌اند. کرخت شده است تن، دست‌ها، ذهن. مرگی کوتاه‌مدت.