شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« فیل | Main | . »

August 8, 2012 12:17 PM
از زجر تنهایی

امروز شد دو سال، که من دیگر «مریم» ندارم. خنده‌هایش نیست، بی‌خیالی مدام‌اش از سختی‌های روزگار نیست. انگار آفریده شده بود تا انواع رنج‌های خداوندی را زندگی کند. صبر کند. سکوت کند. و بعد خدا کم بیاورد از این همه آزمایش و برگرداندش.
امروز شد دوسال، و مدام فکر است مرا که «اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟»