شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای - 4 | Main | از زجر تنهایی »

August 8, 2012 12:08 PM
فیل

اگنس فیل..............تر شده. آخر نوشتن از تنهایی، چای، دست و ... چه کلمه‌های ممنوعی دارد و چقدر مخاطب را به انحراف می‌کشاند که این‌طور جلوی‌اش می‌ایستند؟