شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« قهوه‌هایِ سکوت – 5 | Main | فیل »

August 6, 2012 02:35 PM
هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای - 4

چای، مانیفستِ من است.

+ 3