شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 21 | Main | اشارت‌های تنهایی – 22 »

July 31, 2012 11:59 PM
قهوه‌هایِ سکوت – 4

گناه
آغوش توست
که از من دریغ می‌شود.

کافه رمنس، بهار در خرداد

+ 3