شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 20 | Main | اشارت‌های تنهایی – 21 »

July 25, 2012 02:00 PM
قهوه‌هایِ سکوت – 3

یاد توست
که جا مانده
در موهایم
می‌بافم‌شان
انگشتانم
گم می‌شود
در خیالت.

کافه کنج، خنکای تیرماهِ بارانی

+ 2