شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« خوشبختی‌های کوچک زندگی – 12 | Main | قهوه‌هایِ سکوت – 3 »

July 23, 2012 10:53 PM
اشارت‌های تنهایی – 20

رازی نهانی‌ست برای جهان، انگار. برای جهانِ من. گویی همیشه روزگار همین بوده. یک وقتی می‌آید که روشنیِ نامحسوس و غریبی مانده. یک وقتی می‌آید که دیگر دیر شده.

+ 19