شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 19 | Main | هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای - 3 »

July 20, 2012 05:53 PM
دنیای نام‌ها ـ 10

فرزند بارانِ صبحِ بهاری‌ست. او که در نرم‌نرمِ «ی» و پیچشِ «ن» گم نمی‌شود و با الف‌های مکرر به سخن می‌نشیند. می‌نشیند اما نه به تماشای محض جهان، که به تفکر. لبخندش هم‌چون نسیمی در گیسوی آدمیان می‌پیچد. نام‌اش به کلام که می‌آید وجد و شور می‌آفریند. با نون مشدد به ضربه‌ی ناگهانیِ خشنودی می‌ماند. لطافتِ او اگر لذتِ تمام نباشد،‌ پس چیست؟ او که در ظرافتِ کلمه‌ای محظوظ دل‌آرام شده است: «الیانا».

+ 9