شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« باش | Main | عشقی که واژه می‌آفریند »

July 6, 2012 07:11 PM
رد متلاطم

آن‌که خموشانه، گوشه‌ای به انتظار نشسته تا ردی از معشوق، بویی و نگاهی از او را بازیابد و سرشار شود. بی‌که کسی ـ معشوق ـ بداند. آن‌که دلداده‌یِ در سکوت مانده است. او، نمودی از احتضارِ یک عاشق است.