شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« از زن که حرف می‌زنم، از چه حرف می‌زنم* | Main | رد متلاطم »

July 5, 2012 09:30 PM
باش

و شب
که واژه‌ها
حرف‌اند
نیستی
و شب
که واژه‌ها
مات‌اند
به نیستی