شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 18 | Main | باش »

July 5, 2012 09:06 PM
از زن که حرف می‌زنم، از چه حرف می‌زنم*

نسیمی می‌وزد
تنی
به تاراجِ نگاه‌ها‌ می‌رود
زنی
حادثه می‌شود


* عنوان تغییریافته‌ی کتاب «از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم»؛ هاروکی موراکامی