شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 17 | Main | از زن که حرف می‌زنم، از چه حرف می‌زنم* »

July 3, 2012 11:36 PM
اشارت‌های تنهایی – 18

رفتار که به قاعده شود، زندگی هم به قاعده می‌شود، تفکر هم، حس هم، شادی هم، دوست داشتن هم. زندگیِ به قاعده، حصار دارد. همه‌چیز ترتیب پیدا می‌کند، زمان‌ها، لوازم خانه، لباس‌ها، کتاب‌ها. همه چیز آداب پیدا می‌کند، مثل آدابِ کتاب‌خوانی. قاعده، تار می‌تند به دور آدم. قاعده، حد می‌گذارد. قاعده، سرخوشی را می‌گیرد. باید یک روزی، پیله را پاره کرد. باید یک روزی، به یک دیگری تبدیل شد. حتا اگر دیگر خودت را نشناسی، حتا اگر غریب شوی؛ اما از زندگی که لذت می‌بری.

+ 17