شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« از واژه‌ها | Main | ایستاده میان سایه‌های شب »

June 27, 2012 12:04 AM
از واژه‌ها - 2

عود
میعادگاه کلمات است
وقتی که دود می‌شود

+ 1