شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 15 | Main | هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای - 2 »

June 18, 2012 02:27 PM
اشارت‌های تنهایی – 16

برای رفتن است که آمده‌ام،
برای نبودن.
آمده‌ام که بروم.
زندگیِ من،
نماندن است.


+15