شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای | Main | اشارت‌های تنهایی – 14 »

June 8, 2012 11:37 AM
اشارت‌های تنهایی – 13

آدمی وقتی پشت میزش، پشت لپ‌تاپش، کار می‌کند، فیلم می‌بیند، موسیقی گوش می‌دهد، می‌نویسد، درس می‌خواند، با دوستِ جان‌ش گپ می‌زند، می‌خندد، می‌گرید، غذا می‌خورد، چای می‌نوشد، خودش را در مانیتور می‌نگرد، به تشویش می‌رسد، غم می‌بیند، عاشق می‌شود، فارغ می‌شود و...، به گونه‌ای از بی‌خویشتنی رسیده است. قطعاتی از خود که باید پخش شود در زمینه‌ی زندگی، در گوشه‌ای انباشته شده: درهم‌تنیدگی تن در بی‌تنی، در بی‌خویشتنی.


+ 12