شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اورول، بیا در آغوشت بگیرم | Main | تنِ ناگزیر »

May 25, 2012 10:34 PM
خوشبختی‌های کوچک زندگی – 11

چای ارل‌گری
عطر ِ مدهوش
نوشتن
دودِ عود
خوشبختی