شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« آینه‌ای در دستان من است، از تکثیرِ زن | Main | آوا – 7 »

May 13, 2012 09:55 PM
اشارت‌های تنهایی – 12

آنکه مدام در سرم تکرار می‌کند «قدر خود را بدان»، مرا بیشتر از هر شخص دیگری شکسته است.

+11