شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« قهوه‌هایِ سکوت – 2 | Main | چیزهایی هست که نباید بدانی »

May 4, 2012 03:01 PM
از دست‌ها-5


و دست،
خود،
چشمی دگر است.

+1
+2
+3
+4