شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 11 | Main | تن هم‌چون ننگ »

April 20, 2012 02:34 PM
اردی‌بهشت

عطر،
عاشقی،
شیراز.