شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« قهوه‌هایِ سکوت – 1 | Main | اردی‌بهشت »

April 16, 2012 10:06 PM
اشارت‌های تنهایی – 11

در قضاوت کردن چیزی از قضاوت شدن هست.

«یدالله رویایی. از سکوی سرخ»