شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | اوتوپرتره‌ی بنیادگرایی »

April 5, 2012 09:47 PM
زیبایی

وقت‌هايي هست که بايد بگذاری این موسیقی با صدای بلند در خانه پخش شود، عود روشن کنی و بعد بنشینی با غيابِ دیگری حرف بزنی.