شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« بدلِ بی‌بدیل | Main | زیبایی »

April 3, 2012 11:28 PM
...

چه می‌شد اگر بودی،
دیریابِ زود رفتن‌ها.