شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« I won't fear love | Main | ... »

April 1, 2012 09:32 PM
بدلِ بی‌بدیل

در روزگاری زندگی می‌کنیم که اغلب اطرافیان‌مان، خاطرات‌شان را با این کلمات آغاز می‌کنند: «وقتی انفرادی بودم..»، یا «وقتی زندان بودم...». بازنماییِ آگاهانه‌ی سلطه‌ای که زاد و ولد می‌کند و خصوصیات‌ش را در ما به ارث می‌گذارد.