شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« چیزهایی هست که نمی‌دانی | Main | بدلِ بی‌بدیل »

April 1, 2012 09:02 PM
I won't fear love

وقت‌هایی هست که زمانه و جامعه گرهی می‌اندازد در کارم برای اینکه زنم و من باید با همه‌ی اعمال و تفکرات و نگاه‌های‌شان مبارزه می‌کنم. این ایستادگی، انرژی زیادی می‌برد از آدم. این وقت‌ها هر جا که باشم، می‌نشینم چندین و چند بار آی ونت فیر لاو را گوش می‌دهم. یاد صحنه‌های فیلم‌ش می‌افتم، یاد زنانی که به دنبال روشنگری‌اند و یاد مقاومت‌شان. و خب، حالم خوبِ خوب می‌شود.