شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« آوا – 6 | Main | چیزهایی هست که نمی‌دانی »

March 30, 2012 12:58 PM
از فصل‌ها - 2

زمستان
نوازنده‌ی پیری‌ست
که هر بار در ترانه‌ای جان می‌دهد،
خود می‌نوازد
و خود زار می‌گرید.

+1