شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« از فصل‌ها - 1 | Main | آوا – 6 »

March 29, 2012 10:50 PM
آوا – 5

باید یک روز صدای تمام کسانی را که دوست دارم، فارغ از تصویرشان ضبط کنم. آن‌ها خالق واژه‌ها با گویش خودشانند، خالق خنده‌هایی یکه و ناب. باید یک روز صداها را ثبت کنم.


+ 1
+ 2
+ 3
+ 4