شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | از فصل‌ها - 1 »

March 28, 2012 12:12 PM
سی سالگی

صبح روز نهم. باران است و خمسه‌ی نظامی. سری گشاده‌بال در خُنُکای شب، مانده. صراحتِ عطرِ تنی در خیالم می‌دود، گویی هزاران سال است بیدارم و خاطره‌ی آغوشی را به دوش می‌کشم. پراکنده می‌شوم در باران. آرام می‌گیرم.